top of page

REGULAMENTUL CAMPANIEI “HAI LA EURO!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE.
Campania promoțională “HAI LA EURO!” („Campania Promoțională”) este organizată de DENTSTAR PREMIUM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Intrarea Tăciunelui, nr.5 , sector 2, București (“Organizatorul”).
1.1. Prin participarea la Campanie, participanţii declară că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează, “Regulamentul”).
1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, urmând a fi disponibil pe site-ul www.hailaeuro.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina Internet indicată mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide oricând suspendarea sau încetarea Campaniei, urmând a informa participanţii cu 24 de ore înainte prin aceleaşi mijloace prin care comunică acest Regulament.
 

SECŢIUNEA 2. DENUMIREA, DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI
2.1.  Campania promoțională poartă denumirea “HAI LA EURO”.
2.2.  Campania promoțională se desfășoară în perioada 22 aprilie 2024 - 20 mai 2024, pe platforma online www.hailaeuro.ro
 

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR
3.1. La această Campanie pot participa persoane fizice cu cetățenie Română care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
- vârsta de peste 18 la data extragerii
- nu se regăsesc în vreunul din cazurile de incompatibilitate; şi
- îşi transmit datele cu caracter personal prin completarea formularului de înscriere de pe pagina campaniei (www.hailaeuro.ro);
3.2. Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajaţi ai Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.
3.3. Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:
- acceptă ca datele sale personale să fie colectate de Organizator în vederea derulării Campaniei, precum şi în scop de marketing direct, pentru acţiuni viitoare şi pentru a menţine participanţii informaţi cu privire la noi campanii;
- va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile;

 

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la campanie, participanții vor completa formularul online de înscriere în mod corect.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI. ÎNŞTIINŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR
5.1. Premiul Campaniei constă în 1 bilet “Prime Seats” la meciul Naționalei în cadrul UEFA EURO 2024, din data de 17 Iunie 2024 la Allianz Arena, în Munich, Germania. Acest premiu va fi acordat celor 4 câștigători din cadrul tombolei.
5.2. Premiul NU include transportul și/sau cazarea în locația în care va avea loc meciul.
5.3. Extragerea câștigătorilor se va face în perioada 21 – 24 mai 2024 prin platforma www.random.org. Vor fi extrași 4 câștigători. În cazul în care unul dintre câştigătorul nu îndeplinește unul dintre criteriile de validare, acesta va fi descalificat şi se va extrage un alt câștigător.
5.4. Câştigătorii premiilor vor fi validați și numele împreună cu câștigul, vor fi făcute publice la tombola organizată în perioada 21 – 24 mai 2024. 

 

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Participanţilor la această Campanie în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677”) publicată în M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor sale de aplicare, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Organizatorul.
6.2.  Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament şi participarea la Campanie, Participanţii şi câştigătorii premiilor Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării şi atribuirii premiilor, îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului. Totodată, prin participarea la Campanie şi prin acceptarea Regulamentului, Participanţii îşi dau acordul în vederea primirii unor comunicări ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct, adresate de Organizator sau de terţi desemnaţi în acest sens.
6.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. La cererea expresă a unui Participant, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanţii vor trimite o cerere prin email la adresa office@dentalist.ro .
6.4.  Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
6.5. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care  şi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere prin email la adresa office@dentalist.ro .
6.6. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acorduri suplimentare pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, denumirea/numele şi prenumele lor.

 

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE
7.1. Dacă va fi cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal.
7.2. În privinţa premiilor acestei Campanii, Participanţilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.
 

SECŢIUNEA 8. LITIGII
8.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.
 

DENTSTAR PREMIUM S.R.L.

bottom of page